11-9-2018: Τοποθετήσεις εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ06(Αγγλικής Γλώσσας),ΠΕ86(Πληροφορικής) και ΠΕ79.01 από διάθεση Β’/θμιας εκπ/σης

Η ΑΠΟΦΑΣΗ