19-02-2019: Προσωρινός πίνακας κατάταξης δεκτών υποψηφίων Υπευθύνων Φυσικής Αγωγής και Σχολικού Αθλητισμού

Η Διεύθυνση Π.Ε Κέρκυρας

σύμφωνα με την υπ’ αρ.3/19-2-2019 Πράξη του Π.Υ.Σ.Π.Ε Κέρκυρας (Αρ. Απόφ. 501/19-2-2019) ανακοινώνει τον προσωρινό πίνακα κατάταξης δεκτών υποψηφίων Υπεύθυνων Φυσικής Αγωγής και Σχολικού Αθλητισμού (Φ.Α.ΣΧ.Α) βάσει μοριοδότησης.

Οι υποψήφιοι έχουν τη δυνατότητα υποβολής ένστασης επί του ανωτέρω πίνακα από την Τετάρτη 20-2-2019 έως και την Παρασκευή 22-2-2019.

Ο ΠΙΝΑΚΑΣ