07-03-2019: Ανακοίνωση οριστικού πίνακα επιλογής Υπεύθυνου Φυσικής Αγωγής και Σχολικού Αθλητισμού

Η Διεύθυνση Π.Ε Κέρκυρας,

κατόπιν της διενέργειας  των συνεντεύξεων και τον συνυπολογισμό της βαθμολογίας που έλαβαν οι υποψήφιοι στην τελική τους βαθμολογία, σύμφωνα και με την υπ’ αρ. 5/04-03-2019 Πράξη του Π.Υ.Σ.Π.Ε Κέρκυρας (Αρ. Απόφ. 640/04-03-2019) ,ανακοινώνει τον οριστικό πίνακα επιλογής Υπεύθυνου Φυσικής Αγωγής και Σχολικού Αθλητισμού (Φ.Α.ΣΧ.Α).

Ο ΠΙΝΑΚΑΣ