19-07-2017: ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΛΙΚΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΤΕΛΙΚΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ 2017

Το έγγραφο

 

Ο πίνακας