01-10-2018: Πλήρωση θέσεων Προϊσταμένων των Κέντρων Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.) Ιονίων Νήσων (ορθή επανάληψη)

Η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ (ορθή επανάληψη)

Η ΑΙΤΗΣΗ