15-01-2019: Προκήρυξη πλήρωσης θέσης Υπεύθυνου Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κέρκυρας

Η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Η ΑΙΤΗΣΗ

Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

Η ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΤΟ ΦΕΚ