23-05-2019: Πλήρωση θέσεων μελών Παιδαγωγικών Ομάδων των Κέντρων Εκπαίδευσης για την Αειφορία (Κ.Ε.Α.) της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων

Η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Η ΑΙΤΗΣΗ

Η ΥΠΕΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ