09-03-2020: Υπενθύμιση για συμμετοχή εκπαιδευτικών ΠΕ86 για το Κρατικό Πιστοποιητικό Πληροφορικής

Σας υπενθυμίζουμε ότι με την αριθμ 30239/Δ2/28-02-2020 (ΑΔΑ:ΩΝΙΥ46ΜΤΛΗ-Ι9Ο) απόφαση της Υφυπουργού Σ. Ζαχαράκη (επισυνάπτεται) καλούνται οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ86 οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στους κυρωμένους ενιαίους πίνακες αναπληρωτών γενικής εκπαίδευσης σχολικού έτους 2018-2019, οι οποίοι παραμένουν σε ισχύ σύμφωνα με την με αρ. πρωτ. 131407/Ε1/24.08.2019 Υ.Α. (Β΄ 3283, ΑΔΑ: 6Α0Ε4653ΠΣ-Ε66) και επιθυμούν να απασχοληθούν ως διδάσκοντες στην Υποστήριξη Πιστοποίησης για το Κρατικό Πιστοποιητικό Πληροφορικής για το σχολικό έτος 2019-2020, με αμοιβές που αντιστοιχούν σε εκείνες των ωρομισθίων εκπαιδευτικών, να υποβάλουν την ηλεκτρονική αίτηση μέσω του ακόλουθου συνδέσμου https://schools.espa.minedu.gov.gr/kpp  από 03 Μαρτίου 2020 μέχρι και 10 Μαρτίου 2020 και ώρα 15:00.  

Από την παρούσα διαδικασία εξαιρούνται όσοι έχουν ήδη προσληφθεί ως αναπληρωτές (πλήρους ή μειωμένου ωραρίου) κατά το τρέχον σχολικό έτος. Σε αυτούς συμπεριλαμβάνονται όσοι, κατόπιν πρόσληψης, για οποιονδήποτε λόγο δεν έχουν αναλάβει υπηρεσία ή έχουν παραιτηθεί, καθώς και εκείνοι των οποίων η πρόσληψη έχει ανακληθεί.

 Επισημαίνεται ότι κάθε εκπαιδευτικός μπορεί να απασχοληθεί σε περισσότερα από ένα τμήματα Υποστήριξης Πιστοποίησης ΚΠπ και σε περισσότερες από μια σχολικές μονάδες, προκειμένου να καλυφθούν όσο το δυνατόν περισσότερα τμήματα Υποστήριξης.

Η ΑΠΟΦΑΣΗ

03-03-2020: Ολοκλήρωση καταχώρισης στοιχείων στο ΟΠΣΥΔ

Παρακαλούνται οι εκπαιδευτικοί που κατέθεσαν αίτηση στο πλαίσιο της προκήρυξης 1ΓΕ/2019 του ΑΣΕΠ να ελέγξουν τον φάκελό τους στο ΟΠΣΥΔ, καθώς ολοκληρώθηκε από την υπηρεσία μας η καταχώριση των στοιχείων τους στο σύστημα. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί κάποια παράλειψη ή εσφαλμένη καταχώριση ενημερώστε μας άμεσα στα τηλέφωνα 26610-40069 και 26610-49643.
Επισημαίνουμε ότι, σύμφωνα με τις διευκρινήσεις του Υ.ΠΑΙ.Θ., δεν καταχωρίστηκαν στο σύστημα:

Α) Δικαιολογητικά που φέρουν ημερομηνία μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων, δηλαδή μετά τις 03/02/2020.
Β) Επιμορφώσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη.
Γ) Τίτλοι γλωσσομάθειας επιπέδου Β1 (μέτρια γνώση).
Δ) Τίτλοι σπουδών που φέρουν αναγνώριση από ΣΑΕΠ.

Σας ενημερώνουμε ακόμη ότι δεν κατέστη δυνατή η συμπλήρωση του τίτλου επιμόρφωσης για σεμινάρια που καταχωρίστηκαν στο πλαίσιο της προκήρυξης για την ειδική αγωγή, καθώς το σύστημα δεν επιτρέπει συμπλήρωση στοιχείων.
Τέλος προωθήθηκαν στο Υ.ΠΑΙ.Θ. τα αιτήματα των εκπαιδευτικών για διορθώσεις (σε προϋπηρεσίες, κύρια ονόματα, τίτλους πτυχίων κλπ).
Σε κάθε περίπτωση οι εκπαιδευτικοί που επιθυμούν να υποβάλουν για κάποιο λόγο ένσταση στον ΑΣΕΠ θα πρέπει να περιμένουν την ανακοίνωση των προσωρινών αξιολογικών πινάκων και να ακολουθήσουν τις οδηγίες που περιγράφονται στο κεφάλαιο Ε΄ της προκήρυξης.

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΔΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΚΟΥΙΡΟΥΚΙΔΟΥ ΕΛΠΙΔΑ

ΒΑΚΙΡΤΖΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ

ΤΗΛ 26610 40069 - 26610 49643