Οι Διευθυντές/ντριες αναλαμβάνουν υπηρεσία εντός των τριών (3) τελευταίων εργάσιμων ημερών
του διδακτικού έτους 2022-2023 
(άρθρο 100 του Ν. 5043/2023/ΦΕΚ 91/Α’/13.4.2023).

ΑΠΟΦΑΣΗ