Ανακοινώνουμε, μετά την εξέταση των ενστάσεων, τον αναμορφωμένο προσωρινό αξιολογικό πίνακα υποψηφίων Διευθυντών/ντριών 4θεσίων και άνω Σχολικών Μονάδων Διεύθυνσης Π.Ε. Κέρκυρας (κατόπιν επαναπροκήρυξης θέσεων).

Καλούμε τους/τις υποψηφίους/ες Διευθυντές/ντριες σε συνέντευξη, η οποία θα πραγματοποιηθεί στα Γραφεία της Διεύθυνσης Π.Ε. Κέρκυρας, σύμφωνα με το παρακάτω αναρτημένο πρόγραμμα.
Επισημαίνεται ότι, πριν την έναρξη της συνέντευξης εξετάζονται προφορικά στην ξένη γλώσσα υποψήφιοι/ες, εφόσον απαιτείται, σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 33 του Ν. 4823/2021(Α΄136), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 374 του ν. 4957/2023(Α΄141) και ισχύει.
Υποψήφιοι/ες οι οποίοι δεν προσέρχονται στη συνέντευξη αποκλείονται από τη διαδικασία επιλογής.

Παρακαλούνται οι υποψήφιοι/ες να προσέρχονται στα Γραφεία της ΔΠΕ Κέρκυρας 15 λεπτά νωρίτερα από την προγραμματισμένη συνέντευξη.

Με εκτίμηση,

Τμήμα Γ΄ Προσωπικού

ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΩΝ

ΥΠΟΧΡΕΟΙ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ