Σύμφωνα με το Άρθρο 88 του Νόμου 5036/2023 - ΦΕΚ 77/Α/28-3-2023 ο άνεργος υποβάλλει αίτηση για επιδότηση στο Κέντρο Προώθησης Απασχόλησης (ΚΠΑ2) του τόπου κατοικίας τουΗ αίτηση υποβάλλεται αυτοπροσώπως ή από νομίμως εξουσιοδοτημένο πρόσωπο στο αρμόδιο κατάστημα ή ηλεκτρονικά.

(Πριν την έναρξη εφαρμογής του νόμου 5036/2023 ο άνεργος μπορούσε να υποβάλλει αίτηση είτε στην Υπηρεσία ΚΠΑ2 του τόπου κατοικίας του είτε στην Υπηρεσία ΚΠΑ2 της τελευταίας απασχόλησής του). 

 

Άρθρο 88 Ηλεκτρονική υποβολή αίτησης για επιδότηση ανεργίας - Αντικατάσταση παρ. 1 άρθρου 27 ν.δ. 2961/1954

Η παρ. 1 του άρθρου 27 του ν.δ. 2961/1954 (Α’ 197), περί της διαδικασίας εξασφάλισης αξίωσης προς επιδότηση ανεργίας, αντικαθίσταται ως εξής: «1. Για να επιδοτηθεί ο άνεργος, υποβάλλει αίτηση για επιδότηση στην αρμόδια υπηρεσία της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης, ήτοι στο Κέντρο Προώθησης Απασχόλησης (ΚΠΑ2) του τόπου κατοικίας του, μέσα σε εξήντα (60) ημέρες από τη λύση της σχέσης εργασίας. Η αίτηση υποβάλλεται αυτοπροσώπως ή από νομίμως εξουσιοδοτημένο πρόσωπο στο αρμόδιο κατάστημα ή ηλεκτρονικά.»