Ανακοινώνουμε μετά την εξέταση των ενστάσεων, τον αναμορφωμένο προσωρινό αξιολογικό πίνακα υποψηφίων Διευθυντών/ντριών 4θεσίων και άνω Σχολικών Μονάδων Διεύθυνσης Π.Ε. Κέρκυρας.

Καλούμε τους/τις υποψηφίους/ες Διευθυντές/ντριες σε συνέντευξη σύμφωνα με τα άρθρα 5 & 6 της με Αρ. Πρωτ. Φ.361.22/6/149788/Ε3/2-12/2022 (Β΄ 6141) Υπουργικής Απόφασης

Η συνέντευξη θα πραγματοποιηθεί στα Γραφεία της Διεύθυνσης Π.Ε. Κέρκυρας, σύμφωνα με το παρακάτω αναρτημένο πρόγραμμα.
Επισημαίνεται ότι, πριν την έναρξη της συνέντευξης εξετάζονται προφορικά στην ξένη γλώσσα υποψήφιοι, εφόσον απαιτείται, σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 33 του Ν. 4823/2021(Α΄136), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 374 του ν. 4957/2023(Α΄141) και ισχύει.
Υποψήφιοι οι οποίοι δεν προσέρχονται στην συνέντευξη αποκλείονται από την διαδικασία επιλογής.

Παρακαλούνται οι υποψήφιοι/ες να προσέρχονται στα Γραφεία της ΔΠΕ Κέρκυρας 15 λεπτά νωρίτερα από την προγραμματισμένη συνέντευξη.

Με εκτίμηση,

Τμήμα Γ΄ Προσωπικού

ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΥΠΟΧΡΕΟΙ ΓΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ