19/08/2021: Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων-δηλώσεων προτίμησης για πρόσληψη ως προσωρινών αναπληρωτών μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ)

Κοινοποιούμε την  με αριθ. πρωτ. 102003/Ε4/19-8-2021-ΑΔΑ: ΩΝΝΤ46ΜΤΛΗ-09Θ, απόφαση παράτασης έως και τη Δευτέρα 23/8/2021, της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων - δηλώσεων προτίμησης για πρόσληψη ως προσωρινών  αναπληρωτών, μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ .

ΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ