3.5.2022: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: σχετικά με την υποβολή αιτήσεων και τη χορήγηση μακροχρόνιων αδειών

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: σχετικά με την υποβολή αιτήσεων και τη χορήγηση μακροχρόνιων αδειών

     Σύμφωνα με τον Ν. 4926/2022 (ΦΕΚ 82/Α΄/20-04-2022) με θέμα «Προγραμματισμός χορήγησης αδειών σε εκπαιδευτικούς και μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού- Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης», σας ενημερώνουμε ότι «αιτήσεις εκπαιδευτικών και μελών Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για τη χορήγηση , με ή χωρίς αποδοχές, μακροχρόνιων, πλέον των είκοσι (20) ημερών, αδειών σχετικών με την ανατροφή τέκνων, την ειδική προστασία της οικογένειας και της μητρότητας, τις διευκολύνσεις για οικογενειακούς λόγους, την υπηρεσιακή εκπαίδευση, την ολοκλήρωση μεταπτυχιακών σπουδών και την ανάγκη προσωρινής εγκατάστασης στο εξωτερικό υποβάλλονται το αργότερο έως την 31η Μαΐου εκάστου έτους, η απόφαση χορήγησής τους εκδίδεται το αργότερο έως την 30η Ιουνίου, και αφορά σε χρονικό διάστημα εντός του αμέσως επόμενου σχολικού έτους». 

     Παρακαλούμε οι ενδιαφερόμενοι/ες εκπαιδευτικοί όπως φροντίσουν για την εμπρόθεσμη υποβολή των αιτήσεών τους.

                                                                             Εκ της Διευθύνσεως