5.5.2022: ΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ Η΄ΓΙΑ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ (ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ως προς τα μόρια δυσμενών συνθηκών)

Μετά τη διαπίστωση αδυναμίας του συστήματος να υπολογίσει σε ορισμένες περιπτώσεις ορθά τα μόρια δυσμενών συνθηκών, κυρίως σχετικά με την υπηρέτηση στη Διεύθυνση από την ημέρα ανάληψης υπηρεσίας, και κατόπιν νέου ελέγχου των μορίων δυσμενών συνθηκών όλων των νεοδιόριστων εκπαιδευτικών, προβαίνουμε σε ανακοινοποίηση των οριστικών πινάκων των αιτούντων βελτίωση ή οριστική τοποθέτηση εκπαιδευτικών. 

ΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

ΔΠΕ Κέρκυρας