Ανακοινώνουμε τους πίνακες δεκτών/μη δεκτών υποψηφίων Διευθυντών/ντριών των Σχολικών Μονάδων Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κέρκυρας, που περιλαμβάνονται στην με αριθμ. 2594/3-8-2023/ΑΔΑ: ΨΓ246ΝΚΠΔ-Ω2Μ Επαναπροκήρυξη-Εκδήλωση Ενδιαφέροντος της ΔΠΕ Κέρκυρας.

ΠΙΝΑΚΕΣ ΔΕΚΤΩΝ ΜΗ ΔΕΚΤΩΝ_ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ_2023-08-14