Ανακοινώνουμε τους πίνακες δεκτών/μη δεκτών υποψηφιοτήτων για την πλήρωση θέσης Διευθυντή στο ΔΣ Παλιάς Πόλης, κατόπιν της με αριθμ. 584/14-2-2024/ΑΔΑ: ΨΟ8Γ46ΝΚΠΔ-5Ι9 Επαναπροκήρυξης-Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος της ΔΠΕ Κέρκυρας.

ΠΙΝΑΚΕΣ_ΔΕΚΤΩΝ_ΜΗ_ΔΕΚΤΩΝ_ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ_2024-02-29