ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΝΕΟΔΙΟΡΙΣΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

1. Αντίγραφο πτυχίου

2. Φωτοτυπία δελτίου ταυτότητας

   (Στοιχεία ταυτότητας που έχουν μεταβληθεί δηλώνονται υποχρεωτικά με υπεύθυνη δήλωση.)

3. Αποδεικτικό ΑΦΜ,ΑΜΚΑ και ΑΜΑ

4. Πρώτη σελίδα τραπεζικού βιβλιαρίου για το ΙΒΑΝ

5. Πιστοποιητικό στρατού – Τύπου Α΄

6. Ιατρική γνωμάτευση είτε δημόσιου είτε ιδιωτικού παθολόγου ή γενικού ιατρού ότι είστε ικανός/ή να ασκήσετε τα διδακτικά σας καθήκοντα.

7. Ιατρική γνωμάτευση είτε δημόσιου είτε ιδιωτικού ψυχιάτρου ότι είστε ικανός/ή να ασκήσετε τα διδακτικά σας καθήκοντα.

8. Δήλωση περιουσιακής κατάστασης σφραγισμένη σε φάκελο(επισυνάπτεται)

9. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης τελευταίου τριμήνου [μόνο για έγγαμους] μπορεί να εκτυπωθεί μέσω της Κεντρικής Διαδικτυακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης «ΕΡΜΗΣ» http://www.ermis.gov.gr

10. Πιστοποιητικό εντοπιότητας τελευταίου τριμήνου [μόνο αν έχετε εντοπιότητα από διετίας στην περιοχή που διοριστήκατε]

11. Αποδεικτικά συνυπηρέτησης [μόνο αν ο/η σύζυγος εργάζεται στην περιοχή που διοριστήκατε]:  α) Για υπαλλήλους του Δημοσίου, ΝΠΔΔ, ΟΤΑ, απαιτείται βεβαίωση της υπηρεσίας του ότι ο/η σύζυγος υπηρετεί οργανικά και όχι με απόσπαση στον συγκεκριμένο τόπο.  β) Για εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα ή ελεύθερους επαγγελματίες, απαιτείται βεβαίωση του ασφαλιστικού φορέα ότι ο/η σύζυγος εργάζεται τα τελευταία δύο έτη στον συγκεκριμένο τόπο.

12. Έναν υπηρεσιακό φάκελο για το Προσωπικό Μητρώο Υπαλλήλου

13. Λοιπά αποδεικτικά: βεβαιώσεις σεμιναρίων, γλωσσομάθειας, γνώσης υπολογιστών κ.λπ. που επιθυμείτε να καταθέσετε στο προσωπικό σας μητρώο.

14. Αναγνώριση Μεταπτυχιακού – Διδακτορικού τίτλου σπουδών

    α. Αίτηση του/της εκπαιδευτικού προς την ΔΠΕ Κέρκυρας (επισυνάπτεται)

    β. Αντίγραφο τίτλου σπουδών

    γ. Αναλυτική βαθμολογία για μεταπτυχιακό ή περίληψη διδακτορικής διατριβής για διδακτορικό τίτλο

     Στην περίπτωση τίτλων από πανεπιστήμια του εξωτερικού, απαιτείται η επίσημη μετάφραση και η αναγνώριση της ισοτιμίας του τίτλου από ΔΟΑΤΑΠ κλπ.

15. Αναγνώριση προϋπηρεσίας

     α. Αίτηση του/της εκπαιδευτικού προς την ΔΠΕ Κέρκυρας (επισυνάπτεται)

     β. Βεβαιώσεις προϋπηρεσίας

16. Υπεύθυνη Δήλωση Νεοδιόριστων (επισυνάπτεται)

17. Υπεύθυνη Δήλωση για ασφαλιστική κάλυψη (επισυνάπτεται)

18. Αίτηση για οικογενειακό επίδομα (επισυνάπτεται)

19. Στοιχεία υπαλλήλου (επισυνάπτεται)